Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

3,5 hodiny

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

5 hodín

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

neobmedzene

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Odlietanie stanovenej osnovy výcviku

Cieľ výcviku

Cieľom rozšíreného kurzu UPRT (Advanced Upset Prevention and Recovery Training) je porozumieť tomu, ako sa vyrovnať s fyziologickými a psychologickými aspektmi pri dynamickej strate kontroly nad riadením letúna a rozvíjať potrebnú spôsobilosť a odolnosť, aby bolo možné uplatňovať vhodné techniky obnovenia kontroly nad riadením letúna.

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz spôsobilosti PPL(A)/CPL(A)/ATPL(A)
  • platná kvalifikácia SEP(L)
  • platná zdravotná spôsobilosť 1. alebo 2. triedy

Priebeh výcviku

  • výučba teoretických vedomostí
  • predletové brífingy a poletové rozbory
  • letový výcvik zameraný na správne a včasné rozpoznanie straty kontroly nad riadením a aplikácie správnej techniky na obnovu kontroly nad riadením

Získaná kvalifikácia

Po absolvovaní letového výcviku by mal byť študent schopný rozoznať a potvrdiť situáciu straty kontroly nad riadením a načas a efektívne aplikovať správnu stratégiu obnovy kontroly nad riadením pri dodržaní stanovenej výcvikovej obálky. Po úspešnom ukončení rozšíreného kurzu UPRT, obdrží žiadateľ certifikát o absolvovaní výučby teoretických vedomostí a letového výcviku.