Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

I. fáza: 15 hodín
II. fáza: 10 hodín
III. fáza: 5 hodín

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

200 hodín

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

Licencia CPL(A) - neobmedzená platnosť

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Praktické preskúšanie examinátorom

Cieľ výcviku

Cieľom modulového výcviku na získanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota CPL(A) je vyškoliť súkromného pilota, držiteľa licencie PPL(A) na úroveň odbornej spôsobilosti nevyhnutnej pre vydanie preukazu spôsobilosti CPL(A).

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz spôsobilosti PPL(A)
  • platnný preukaz zdravotnej spôsobilosti 1. triedy
  • celkový nálet najmenej 150 hodín

Priebeh výcviku

Výcvik je rozdelený na teoretickú výučbu a následne na 3 fázy praktického výcviku.

  • teoretická výučba v rozsahu 200 hodín
  • I. fáza: 15 hodín - výcvik vykonávaný podľa pravidiel pre lety VFR
  • II. fáza: 10 hodín - lety podľa prístrojov za podmienok VMC
  • III. fáza: 5 hodín - nočné lety podľa pravidiel pre lety VFR

Započítanie predchádzajúcich skúseností

Modulový výcvik CPL môže byť upravený na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa nasledovne:

  • ak žiadateľ absolvoval kurz teoretickej výučby potrebný na získanie CPL(A) v inej schválenej organizácii alebo má absolvovaný kurz teoretickej výučby ATPL(A) spolu s dokladom o absolvovaní, je mu teoretická výuka započítaná v plnej miere.
  • ak je žiadateľ držiteľom kvalifikácie pre nočné lety, výcvik sa skladá len z fázy I. a II.
  • ak je žiadateľ držiteľom kvalifikácie IR(A), výcvik sa skladá len z fázy I.

Získaná kvalifikácia

Po ukončení výcviku pilot absolvuje preskúšanie examinátorom a získa licenciu obchodného pilota, ktoré ho oprávňuje vykonávať lety za úplatu v komerčnej leteckej doprave.