Rozsah praktického výcviku
Rozsah praktického výcviku

bez praktického výcviku

Rozsah teoretického výcviku
Rozsah teoretického výcviku

650 hodín

Platnosť kvalifikácie
Platnosť kvalifikácie

neobmedzene, po splnení ďalších podmienok

Spôsob ukončenia výcviku
Spôsob ukončenia výcviku

Teoretická skúška na Dopravnom úrade SR

Cieľ výcviku

Cieľom modulového teoretického dištančného kurzu ATPL(A) je pripraviť študentov na úspešné absolvovanie teoretickej skúšky na Dopravnom Úrade, vykonávanej v súlade s požiadavkami predpisu PART-FCL, potrebnej pre získanie preukazu spôsobilosti ATPL(A).

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz spôsobilosti PPL(A)/CPL(A)
  • aktívna znalosť anglického jazyka

Priebeh výcviku

Modulový teoretický dištančný kurz ATPL(A) je organizovaný dištančnou formou štúdia pozostávajúcou z dvoch fáz. Každá fáza teoretického kurzu obsahuje teoretickú prípravu zahrňujúcu 7 predmetov. Po úspešnom absolvovaní obidvoch fáz výcviku bude poslucháč oboznámený s problematikou 14 predmetov, tak ako je to požadované v predpise PART-FCL.

Každá z fáz pozostáva z týchto častí:

  • teoretická výučba na učebni
  • samoštúdium a testovacia časti (zameraná na overenie vedomostí získaných počas štúdia)

Osnova teoretickej výučby na učebni je koncipovaná tak, aby splnila požiadavku dĺžky trvania teoretickej prípravy na učebni, tak ako je to požadované v predpise PART-FCL.

Počas jednotlivých častí modulového teoretického dištančného kurzu budú poslucháči využívať on-line výukovo-testovací softvér od spoločnosti AviationExam.com. Softvér umožňuje poslucháčovi overovať vedomosti získané pri samoštúdiu a zároveň konzultovať vzniknuté nejasnosti prostredníctvom programu s inštruktormi.

Dĺžka trvania kurzu je 30 týždňov pre držiteľov preukazu spôsobilosti PPL(A), 18 týždňov pre držiteľov preukazu spôsobilosti CPL(A) a 18 týždňov pre držiteľov preukazu spôsobilosti CPL(A)/IR.